DOSTAWA GRATIS przy zamówieniu powyżej 300pln

Regulamin

Użytkownik przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść.

I. Definicje

 1. Cena – Cena Produktu wskazana  na stronie internetowej Sklepu internetowego  jest podawana w złotych polskich i stanowi cenę brutto (tj. wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT), jaką Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 2. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym soboty.
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta. Dane konieczne do podania podczas utworzenia Konta to: imię, nazwisko, nazwę firmy i NIP (w przypadku Przedsiębiorców), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu / mieszkania, miejscowość kod pocztowy, kraj) oraz inne dane wskazane przez Sprzedawcę, niezbędnych do zrealizowania Zamówienia. Użytkownik w celu utworzenia Konta winien zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internatowymi umożliwiający Kupującemu złożenie Za mówienia. Dane konieczne do podania w Formularzu zamówienia  w celu złożenia Zamówienia: imię, nazwisko, nazwa firmy i NIP (w przypadku Przedsiębiorców), adres (ulica, numer domu / mieszkania, miejscowość kod pocztowy, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres do wysyłki (ulica, numer domu / mieszkania, miejscowość kod pocztowy), ewentualnie dane do faktury oraz inne dane wskazane przez Sprzedawcę, niezbędne do zrealizowania Zamówienia (w tym nazwę i ilość Produktu). Kupujący przed złożeniem Zamówienia winien zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych dowolnie podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, które w połączeniu z Loginem umożliwiają danemu Użytkownikowi zakładanie i korzystanie z Konta. Hasło może być później zmienione przez danego Użytkownika. Hasło musi zawierać małe i duże litery oraz przynajmniej jedną cyfrę. 
 6. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.).
 7. Konsument – Kupujący będący wyłącznie osobą fizyczną, Konsument w rozumieniu
  art. 221 Kodeksu cywilnego, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – indywidualne konto Kupującego w Sklepie Internetowym, w nim gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe
  i dobrowolne. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 9. Kupujący– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 10. Login – adres e-mail Użytkownika, który w połączeniu z Hasłem umożliwiają danemu Użytkownikowi zakładanie i korzystanie z Konta. 
 11. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu informacyjnego o funkcjonalności Serwisu WWW, oferty Sprzedawcy i promocjach, stanowiąca zamówioną informację handlową, na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu podany przez Użytkownika. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników którzy wyrazili na to zgodę.
 12. Produkt – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego, przeznaczona do sprzedaży.
 13. Przedsiębiorca – Kupujący będący Przedsiębiorcą, Przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 15. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Użytkownika z wykorzystaniem Formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. 
 16. Serwis – strona internetowa www.ilabel.pl za pomocą której administrator prowadzi sprzedaż Produktów z oferty oraz działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
 17. Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ilabel.pl;
 18. Sprzedawca, Usługodawca – HankyLabel Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000944325, NIP: 9462713294, REGON: 520838479. Pod wskazanym adresem siedziby Sprzedawcy, nie jest prowadzona sprzedaż stacjonarna. Wszelką korespondencję do Sprzedawcy, również w zakresie zwrotów i reklamacji należy kierować pod adres: HankyLabel sp. z o.o., ul. Norwida 109N, 05-250 Słupno lub poprzez pocztę email na adres: biuro@hankylabel.pl. 
 19. Strona – Sprzedawca lub Kupujący.
 20. Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w wyniku złożenia Zamówienia. Przez Umowę sprzedaży rozumie się również umowę o świadczenie usług związanych z dostawą Produktu.
 21. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 22. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.);
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 24. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Usługodawcy będący użytkownikiem sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;
 25. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego Sprzedawcy, składane za pomocą Sklepu internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem, mające na celu zakup Produktu. 

 II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień złożonych przez Kupujących lub Użytkowników w ramach Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem: www.ilabel.pl
 2. Administratorem Serwisu jest spółka HankyLabel Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą  w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3,
  20-262 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000944325, NIP: 9462713294, REGON: 520838479, Kapitał zakładowy 5000 zł. Wszelką korespondencję do Sprzedawcy należy kierować pod adres: HankyLabel sp. z o.o., ul. Norwida 109N, 05-250 Słupno lub poprzez pocztę email na adres: biuro@ilabel.pl.
 3. Kupujący lub Użytkownik korzystający z Serwisu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres: biuro@ilabel.pl lub pod numerem telefonu +48 690-427-660. Użytkownik oraz Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą ww. adresów i danych kontaktowych, w dni robocze, w godzinach od 8 do 16.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: 85 1050 1793 1000 0090 8152 7443.
 5. Podmiotem świadczącym Usługi w ramach Serwisu jest Usługodawca. 
 6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. 
 8. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności co do ceny lub dostępności towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
 9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu internetowego, w tym jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  
 10. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.   
 11. Informacja o cenie podawana na  stronie Sklepu internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt  VI ust. 8 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu internetowego błędnej informacji o cenie, Kupujący zostanie o tym poinformowany najpóźniej z momentem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 12. Osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nie przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. 
 13. Kupujący jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych, umożliwiających prawidłową realizację przez Sprzedawcę Zamówienia. 
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 15. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Użytkownika do Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku podania przez Użytkownika danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych, działań sprzecznych z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego poprzez m. in. kilkukrotne nie opłacanie Zamówień, podawanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu oraz Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne są: a. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet, wyposażone w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny);
  b. przeglądarka internetowa Chrome/Edge/Firefox/Safari w najnowszej, aktualnej wersji wraz z obsługą JavaScript;
  c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  d. włączona obsługa plików cookies. 2. Serwis jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub laptop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego  w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile); 3. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach Cookies. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania Sklepem internetowym. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty Użytkownika. To Użytkownik decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na  urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. 4. Sprzedawca informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies udostępnione są pod adresem https://www.hankylabel.com/polityka-cookies/ 5. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej nazwy, domeny, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy lub korzystanie z nich odbywa się za zgodą ich właściciela. Wnioskujący winien wysłać  wiadomość na adres biuro@ilabel.pl z wyjaśnieniem, w jakim celu zastrzeżone materiały zostaną użyte oraz uzyskać zgodę w mailu zwrotnym wysłanym przez właściciela Sklepu. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, w innych przypadkach natomiast za zgodą Sprzedawcy. 6. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie aktywnego Konta. 

 IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu:

a. informowanie Użytkowników o ofercie Sklepu internetowego;

b. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień

c. umożliwienie otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektroniczne

d. umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;

e. umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta i korzystanie z niego;

f. umożliwienie Użytkownikom otrzymywania informacji o statusie Zamówienia;

g. umożliwienie Użytkownikowi możliwości rezygnacji z Zamówienia;

h. umożliwienie otrzymania faktury VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej;

i. prowadzenie usługi Newsletter;

j. umożliwienie Użytkownikom korzystanie z formularza kontaktowego;

2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w pkt IV, ust. 1b do 1j przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w pkt IV, ust. 1b do 1j,  za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). 

3. Usługi, o których mowa w mowa w pkt IV, ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie,
z zastrzeżeniem, że złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie
z informacjami wskazanymi w Serwisie oraz w niniejszym Regulaminie.

4. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Sklepie internetowym;

5. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisu do Newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. W celu otrzymywania usługi Newsletter, konieczne jest wyrażenie zgody przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość z korzystania usługi Newslettera poprzez wpisanie adres e-mail w pole Newsletter. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści Newslettera. 

6. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści  o charakterze bezprawnym,
w szczególności informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu, informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich, informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej. 

8. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy. 

9. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

10. Dane osobowe podane przez Użytkownika muszą być prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik/Kupujący nie jest uprawniony do umieszczania w Sklepie danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

V. Zakładanie Konta. 

 1. Użytkownik w celu założenia Konta, dokonuje Rejestracji z pośrednictwem Formularza rejestrowego, podając dane wymagane w Formularzu rejestracyjnym.  
 2. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe i możliwe przez czas nieoznaczony.
 3. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania w Formularzu rejestrowym prawdziwych danych. 
 6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji. W celu aktywacji Konta, Użytkownik zobowiązany jest do kliknięcia w link przesłany w wiadomości e-mail. 
 7. Użytkownik w trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu internetowego oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera. Więcej informacji o usłudze Newsletter znajduje się w  pkt IV Regulaminu.
 8. Warunkiem koniecznym do założenia Konta jest oświadczenie przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść oraz zapoznał się z Polityką Prywatności. 
 9. Użytkownik przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

a. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu internetowego;

b. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

10. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na Konto osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi wyłącznie Użytkownik.

11. Użytkownik który dokonał założenia Konta ma możliwość:

a. dostępu do statusu Zamówienia oraz historii Zamówień;

b. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

c. zamawiania Produktów;

d. zmiany hasła do Konta;

e. zmiany danych osobowych;

f. śledzenia Zamówienia;

 VI. Zasady składania Zamówień. 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. 
 2. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (poza przerwami konserwacyjnymi). W przypadku złożenia Zamówienia w dni robocze po godzinie 12 oraz w soboty, niedziele i święta, termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym. W sytuacji gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny lub Produkt jest wykonywany na indywidualne zamówienie, data realizacji i dostawy będzie ustalana indywidualnie z Kupującym. 
 3. Zamówienie, które będzie zawierało nieprawidłowe dane, nie będzie zrealizowane.
 4. Składanie Zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest albo po założeniu i zalogowaniu się na Konto albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta (jako „gość”).
 5. Kupujący samodzielnie wybiera Produkt, według własnych preferencji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wybranie Produktu przez Kupującego. 
 6. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. Wybrać Produkt z oferty Sklepu internetowego poprzez dodanie go do koszyka;

b. Kliknąć przycisk “Realizuj zamówienie”;

c. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. 

d. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Kupującego, odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wskazać dane do faktury jeśli Kupujący zażądał jej wystawienia oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin;

e. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia po zalogowaniu na Konto, należy sprawdzić i potwierdzić dane Kupującego, odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), sprawdzić i potwierdzić dane do faktury, jeżeli Kupujący zażądał jej wystawienia;

f. Kupujący jest zobowiązany wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy oraz sposób płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić Zamówienie. Sposoby dostawy zostały szczegółowo omówione w IX Regulaminu. Sposoby płatności zostały szczegółowo omówione w pkt VIII Regulaminu. 

g. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” .

7. Sklep internetowy potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, która jest wysyłana Kupującemu. Wiadomość zawiera m. in. dane Stron Umowy, adres dostawy Zamówienia, numer i datę zamówienia, dane dotyczące zamówionego Produktu, ilość Produktów, cenę i sposób zapłaty za Zamówienie, sposób
i koszt dostawy, dane do faktury. Jeżeli informacje, o których mowa powyżej, są niezgodne ze złożonym Zamówieniem, Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep internetowy, wskazując rozbieżności. 

8. Sklep internetowy potwierdza zrealizowanie Zamówienia poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, która jest wysyłana Kupującemu. W ww. wiadomości zostaje wskazany numer listu przewozowego, a także Faktura jeśli Kupujący zażądał wystawienia. 

9. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Produkty są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia ze względu na brak dostępności Produktu lub braku dostępności w odpowiedniej liczbie, Zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiedniej części. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Kupujący może być ograniczona, o czym Kupujący zostanie poinformowany podczas składania Zamówienia. 

10. Osoby posiadające Konto mogą śledzić realizację Zamówienia.

11. Sklep internetowy nie oferuje możliwości odbioru osobistego. 

12. Złożenie zamówienia jest również możliwe telefonicznie pod numer: +48 690 427 660 a także poprzez wysłanie zamówienia na adres e-mail: sprzedaz@ilabel.pl.

13. Kupujący podając dane w Formularzu zamówienia oraz w Formularzu rejestracji oświadcza, iż są one zgodne z prawdą. 

VII. Ceny 

 1. Ceny Produktu wskazane w Sklepie internetowym, podawane są w złotych polskich i stanowi cenę brutto (tj. wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT), jaką Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz innych kosztów dodatkowych, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy, a o których to będzie poinformowany podczas wyboru dostawy. 
 2. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy lub ceny dodatkowych usług/Produktów,  chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
 3. Sprzedający posiada prawo do aktualizowania cen Produktów, udostępnionych w Sklepie internetowym. Cena obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje wiążąca dla Stron. 

VIII. Formy płatności

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Kupujący w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy.
  W razie braku zapłaty za Produkt z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 3. Kupujący akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących Sprzedaż. 
 4. Akceptując Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich przesyłanie na adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie, w formie elektronicznej. 
 5. Termin zapłaty za Zamówienie wynosi 24 godziny. Kupujący obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie we wskazanym terminie. W przypadku braku płatności przez Kupującego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamówienie zostaje anulowane.
 6. Dokonanie przez Kupującego zapłaty za Zamówienie, stanowi potwierdzenie, że Zamówienie zostało ostatecznie złożone.
 7. Kupujący może anulować Zamówienie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt VIII ust. 6. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta.

 IX. Sposoby dostawy

 1. Zamówienia są wysyłane pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granice Rzeczpospolitej Polskiej – pod adresy znajdujące się na obszarze Unii Europejskiej.  Sprzedający ma prawo odmówić dostarczenia Zamówienia w przypadku oznaczenia miejsca dostawy leżącego poza Unią Europejską. 
 2. Kupujący podczas składania Zamówienia wybiera sposób dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego tj.:
 3. Przesyłka kurierka za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących z https://www.apaczka.pl/ (w tym DPD, DHL, FedEx, InPost, Poczta)
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie Sklepu internetowego i są wskazywane w momencie dokonywania Zamówienia. 
 2. Koszty są uzależnione od wielkości i wagi zamówienia. Koszty transportu i dostawy Produktu pokrywa Kupujący, chyba że Umowa lub Regulamin stanowią inaczej. 
 3. Koszty przesyłki ustalone w sposób automatyczny przez Sklep internetowy obowiązują wyłącznie na adres dostawy znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  W przypadku realizacji Zamówienia pod adres znajdujący się poza Rzeczpospolitą Polską, Koszty dostawy ustalane są indywidualnie z Kupującym dla każdego Zamówienia,
  w zależności od kraju dostawy. 
 4. Na termin otrzymania Zamówienia każdorazowo składa się czas skompletowania przedmiotu Zamówienia powiększony o czas dostawy. Termin ten jest każdorazowo wskazany  w trakcie składania Zamówienia i najczęściej wynosi 5 dni roboczych. Jeśli pojawią się problemy z dostępnością, Klient zostanie poinformowany o najbliższym, możliwym terminie dostawy. Termin ten rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego. 
 5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W dni wolne od pracy,  w tym również w soboty, dostawy nie są realizowane. 
 6. W dniu wysłania Zamówienia, na adres e-mail Kupującego wysyłana jest wiadomość e-mail informująca o potwierdzeniu nadania. 
 7. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu do momentu otrzymania Zamówienia przez Konsumenta. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
 8. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.

X. Gwarancja

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. 
 3. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkty, jej warunki są udostępniane przy Produkcie, w Sklepie internetowym oraz dołączane do sprzedawanego Produktu. 
 4. W przypadku Produktów objętych gwarancją, szczegółowa informacja o jej istnieniu oraz o jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym, została wskazana na stronach Sklepu internetowego, w tym w opisie Produktu.  
 5. Produkt posiadający gwarancję nie podlega warunkom gwarancyjnym Sklepu internetowego i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta oraz zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

 XI. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem w terminie 14 dni od otrzymania Zamówienia, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Bieg terminu określonego w pkt XI ust. 1, rozpoczyna się od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt XI ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w pkt XI ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3. Konsument ma prawo odstąpić od umowy, jeśli Produkt nie będzie nosił śladów użytkowania i będzie znajdował się w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie stanowi nierozłączną część Produktu, ze względu na swoją funkcjonalność. W związku z tym konieczny jest zwrot Produktu w oryginalnym opakowaniu. 
 4. Do zachowania terminu wskazanego w pkt XI ust. 1, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres: HankyLabel sp. z o.o., ul. Norwida 109N, 05-250 Słupno lub adres e-mail: biuro@ilabel.pl. Oświadczenie o którym mowa powyżej winno posiadać dane kontaktowe Kupującego. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: HankyLabel sp. z o.o., ul. Norwida 109N, 05-250 Słupno.

f. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

g. Jeżeli Produkt dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał
w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

h. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

i. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, będą nieprawidłowo zabezpieczone oraz źle przechowywane.

g. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

h. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

8. Sprzedawca wskazuje, że dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego Produktu kopii paragonu albo faktury VAT, może się przyczynić do przyspieszenia procedury zwrotu. 

9. Po otrzymaniu zwrotu Produktu, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą i przesyła ją w formie pliku pdf na adres poczty elektronicznej lub udostępniania w założonym przez Kupującego Koncie, w formie elektronicznej. 

XII. Reklamacja

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości.
 2. Kupujący po otrzymaniu Zamówienia, ma obowiązek niezwłocznego dokonania sprawdzenia zgodności Produktu z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Kupującego
  w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych m.in. przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 4. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady Produktów lub Usług dodatkowych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 5. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił żądanie wynikające z rękojmi Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia Produktu, to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 6. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana listownie na adres: HankyLabel sp. z o.o., ul. Norwida 109N, 05-250 Słupno lub adres e-mail: biuro@ilabel.pl. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, informacji w jakiej sytuacji dana wada występuje, żądanie Kupującego w tym zakresie, numer Zamówienia oraz dane kontaktowe Kupującego, co ułatwi procedurę reklamacyjną. 
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.
 8. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Kupujący przesyła do Sprzedawcy reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu w terminie 7 dni od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Sprzedawca odbiera towar poprzez firmę kurierską, a zwracany Produkt powinien być kompletny oraz zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające odpowiednią ochronę towaru podczas transportu.
 9. Kupujący może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 10. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania Konsumenta w ciągu 14 dni, oznacza to, iż uznano żądanie za uzasadnione. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną w terminie do 30 dni. 
 11. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 12. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie Sklepu internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 13. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Kupujących dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

XIII. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń.

 1. Każdy Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe uregulowania mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 3. Konsument może:

a. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

b. skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

c. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

b. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, określone zostały w „Polityce prywatności” i dostępne są pod linkiem: https://www.hankylabel.com/polityka-prywatnosci/
 2. Opisy Produktów, zdjęcia, materiały graficzne, logotypy i inne treści zawarte w Sklepie internatowym stanowią chronioną własność i mogą być zastrzeżone znakami towarowymi. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, w szczególności udostępnianie w innych serwisach internetowych wymaga pisemnej zgody właściciela.  
 3. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika/Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe jest prawo polskie.
 5. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników na stronie Serwisu, udostępniając nową treść Regulaminu oraz informując Użytkowników posiadających Konto poprzez powiadomienie w ramach ich Konta. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Powyższe nie dotyczy przepisów Regulaminu, które mogą ulec zmianie w każdym czasie w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przez Kupującego i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu. 
 6. Sprzedawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Sklepu internetowego. Informacje o nich będą umieszczane w Sklepie internetowym, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Użytkowników/Kupujących. 
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem własnego Konta.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 9. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika / Kupującego. 
 10. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 marca 2022 roku i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.