DOSTAWA GRATIS przy zamówieniu powyżej 300pln

Polityka prywatności

HankyLabel Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności. Traktujemy Państwa dane z największą starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Pani / Panu, będące danymi osobowymi w rozumieniu właściwych przepisów. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez HankyLabel Sp. z o.o., a w szczególności znajdziesz informację o instrumentach prawnych przysługujących Pani/Panu w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Korzystając ze strony internetowej www.ilabel.pl, wyrażają Państwo zgodę na zasady opisane w Polityce prywatności. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom z uwagi na potrzebę dostosowania Polityki do zmieniających się uwarunkowań prawnych jak również zmieniających się uwarunkowań faktycznych. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HankyLabel Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000944325, NIP: 9462713294, REGON: 520838479.
 2. Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych. Korespondencję w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kierować na adres e-mail biuro@hankylabel.com albo pocztą tradycyjną na adres HankyLabel Sp. z o.o., ul. Norwida 109N, 05-250 Słupno, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 3. Pani/ Pana dane osobowe  przetwarzane są na podstawie:

art. 6 ust. 1  lit. a) RODO w oparciu o dobrowolną, wcześniejszą zgodę Użytkownika, w zakresie i w celu określonym w treści zgody (m. in. wysyłki Newslettera); 

a. art. 6 ust. 1  lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, złożenia i zrealizowania Zamówienia, założenia i korzystania z Konta, wystawienia faktury oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń;

b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu dopełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa;

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w związku z realizacją przedstawienia usług, prowadzenia korespondencji, w celu załatwienia sprawy, obsługi zgłoszeń i odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem skrzynki e-mail lub formularza kontaktowego, w celu badania satysfakcji klientów, optymalizacji procesów i usług, zbierania danych statystycznych, w celach marketingowych, a także analizy ruchu sieciowego, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji, media społecznościowe ( przetwarzanie danych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, w celach promowania produktów, usług i marki Administratora), prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług ( informacje przesyłane drogą elektroniczną, działania telemarketingowe), zapewnienia bezpieczeństwa oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na wskazane na stronie adresy e-mail, jest przez nas traktowane jednoznacznie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

 1. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres e-mail, adres, alternatywny adres dostawy, NIP, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe oraz dane dedykowane do procesu/usługi. Rodzaje danych jakie są przetwarzane, zależą od celów określonych w pkt 3. 
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej www.ilabel.pl, od Pani / Pana mogą być pobierane dane, w szczególności: Pani / Pana unikalny identyfikator reklamowy, adres IP, lokalizacja udostępniona na Pani / Pana urządzeniu, rodzaj urządzenia, data i godzina korzystania, typ i wersja systemu operacyjnego urządzenia, aktywność na stronie, kategoria zainteresowań, czas spędzony na stronie, rodzaj przeglądarki, z której Pani / Pana korzysta, dane dotyczące sposobu korzystania z Portalu, w szczególności dane na temat linków i odnośników, z których Pani / Pana korzystają oraz inne dane na temat czynności podejmowanych podczas korzystania ze strony internetowej;
 3. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne m. in. do zawarcia umowy, kontaktu zwrotnego, odpowiedzi na pytanie, obsługi zgłoszeń czy informowania o usługach firmy. W przypadku niepodania danych oraz braku zgody na ich przetwarzanie, niemożliwym jest przedstawienie informacji, które Panią / Pana interesują. Serwis korzysta również z plików cookies. 
 4. Administrator wykorzystuje sposoby techniczne i organizacyjne, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub poprawienia danych Pani/Pana danych osobowych (w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne)
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
   w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w RODO (wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/ Panem);
  5. w przypadkach określonych w art. 17 RODO prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  6. w przypadkach określonych w art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych.
  7. w przypadkach określonych w art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO;
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zgodnie z ROZDZIAŁEM V RODO. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Administrator będzie współpracował w tym zakresie z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej. 
 1. Pani/Pana dane osobowe w zależności od podstawy i celu ich przetwarzania, mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym przez Administratora na podstawie przepisów prawa, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych: podmiotom świadczącym dla Administratora usługi pocztowe, kurierskie, rachunkowe, operatorowi płatności, prawne, marketingowe oraz IT;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz na okres wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody– do momentu cofnięcia zgody. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – do czasu jej wykonywania i ewentualnie po zakończeniu współpracy przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz ewentualnych należności publiczno – prawnych. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Pani / Pan zgłoszą sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu albo sami ustalimy, że się zdezaktualizowały bądź utraciły wartość marketingową.